หน้าหลัก

ด้วยแผนการด้านการขนจราจรขนส่งของเมืองที่พัฒนาการขนส่งในทุก ๆ ด้านของเมือง เมอร์เซียกำลังส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ผ่านแผนการเดินทางอย่างยั่งยืนของเมืองเมอร์เซียร์ ซึ่งได้ปรับปรุงเส้นทางรถราง และส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า และยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเดินทางได้รวดเร็วขึ้น และได้ขยายเส้นทางจักรยานเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยมีระบบเช่ายืมจักรยานสาธารณะไว้ตลอดเส้นทาง ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า “MUyBICI” เมืองเมอร์เซียร์ยังได้เปลี่ยนหลอดไฟถนนให้เป็นหลอด LED ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผ่านแผนการเดินทางอย่างยั่งยืนของเมืองเมอร์เซียร์ ซึ่งได้ปรับปรุงเส้นทางรถราง และส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า และยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเดินทางได้รวดเร็วขึ้น และได้ขยายเส้นทางจักรยานเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยมีระบบเช่ายืมจักรยานสาธารณะไว้ตลอดเส้นทาง ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า “MUyBICI” เมืองเมอร์เซียร์ยังได้เปลี่ยนหลอดไฟถนนให้เป็นหลอด LED ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมืองนี้เรารัก

ด้วยประชากรมากกว่าสามพันห้าร้อยล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองทั่วโลก เมืองจึงมีรอยเท้าทางสภาพภูมิอากาศที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ดี เมืองต่าง ๆ นี้ก็มีศักยภาพที่จะสร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับการอยู่อาศัย รวมถึงการทำโลกของเราให้มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรการต่าง ๆ ทั้ง การจัดการด้านการขนส่ง อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ ลดการผลิตของเสีย ด้วยเหตุนี้ เมืองจึงสามารถที่จะเป็นผู้นำสำหรับการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศได้

เรารักที่จะเดินทาง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักพลังแห่งธรรมชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักวิถีชีวิตปลอดมลพิษ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักอาหารที่สดใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักที่จะเดินทาง

เมืองต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนใช้เดินทาง สำหรับเมืองที่ยั่งยืนนั้น การพัฒนาวิธีการเดินทางที่มีประสิทธิภาพหมายถึงลดปริมาณการใช้พลังงาน ทั้งนี้ ภาคการเดินทางขนส่งใช้พลังงานมากถึงร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานของโลก ดังนั้น เมืองจึงพยายามหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง

การจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดรถ หรือ พื้นที่ที่จำกัดการใช้รถ การใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริมการใช้จักรยาน และการมีถนนที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทางเท้า เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการเดินทางที่จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้

เรารักพลังแห่งธรรมชาติ

เมืองหลงใหลในพลังของธรรมชาติ และกำลังเป็นแหล่งสำคัญของพลังงานทดแทน ขณะนี้ มากกว่าร้อยละ 70 ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาเกิดจากผู้ที่อาศัยในเมือง แต่การที่จะเป็นผู้บุกเบิกในด้านพลังงานหมุนเวียนนั้น เมืองมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เริ่มจากกการทำน้ำร้อนด้วยพลังแสงอาทิตย์

หรือความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียนมิได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่ออากาศที่เราหายใจ ต่อน้ำที่เราใช้ และต่อระบบภูมิอากาศของเรา และนั่นหมายความถึงสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และความสุขที่มากขึ้นของผู้คน

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมืองต่าง ๆ กำลังเผชิญหน้ากับการปรับปรุงสถานที่เพื่อการอยู่อาศัย และทำงาน อาคารต่าง ๆ ถือเป็นการให้คำนิยามบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเมือง ใช่เพียงแต่บอกว่าเมืองมีหน้าตาอย่างไรเท่านั้น แต่บอกถึงว่าเมืองมีการดำเนินงานอย่างไรด้วยอาคารต่าง ๆ ใช้พลังงานมากถึง 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานของโลก เมืองที่มีขนาดใหญ่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ

80 ด้วยการประกวดการออกแบบใหม่ ๆ การสร้างแรงจูงใจ และการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ เมืองจึงเป็นผู้นำสู่การทำให้บ้านมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากขึ้น และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับกระแสโลก ซึ่งอาคารใหม่เหล่านั้นจะกลายมาเป็นผู้ผลิตพลังงานมากกว่าเป็นผู้บริโภคพลังงาน

เรารักวิถีชีวิตปลอดมลพิษ

ด้วยการผลิตขยะให้น้อยลง รักโลกของเราให้มากขึ้น เมืองต่าง ๆ สามารถเป็นผู้นำในการหาวิธีจัดการที่ชาญฉลาดในการจัดการกับของเสีย เช่น การใช้ประโยชน์จากของเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพ การทำความร้อนแบบรวมศูนย์ การหมักทำปุ๋ย ระบบการจัดการน้ำ การรีไซเคิลของใช้ต่าง ๆ

สิ่งเหล่านี้ยังช่วยสร้างงานให้กับประชาชนได้ด้วย ด้วยการลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุด โดยการลดและจัดการกับของเสียสำหรับวัสดุและพลังงาน การจัดการของเสียในเมืองอย่างชาญฉลาดเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตที่ปลอดมลพิษ

เรารักอาหารที่สดใหม่

จากร้านอาหารชั้นนำ จนถึงร้านอาหารข้างถนน อาหารถือเป็นส่วนสำคัญในการให้คำนิยามของแต่ละเมือง และอาหารยังเป็นส่วนสำคัญยิ่งสำหรับเส้นทางสู่ความยั่งยืนนี้ การวางผังเมืองที่ดีเป็นการให้ความสำคัญต่อผลกระทบของภูมิอากาศต่ออาหาร เกษตรเมืองจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับเมือง

ในขณะที่โรงพยาบาล และโรงเรียนร่วมกันนำหีบห่อบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ และหมักปุ๋ยจากเศษอาหารที่เหลือทั้ง เพื่อไม่ให้เกิดขยะเลย ยิ่งแต่ละเมืองร่วมมือในการจัดการด้านอาหารนี้มากเท่าไหร่ เมืองก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT SUSTAINABLE CITIES
ถัดไป ถัดไป

การเดินทางของพวกเราเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

3 ขั้นตอนที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้กับเมืองที่รักของเรา

1. ร่วมยินดี, ลงคะแนน และให้คำแนะนำกับเมืองของเรา

2. จะประกาศผลเมืองที่ชนะใน วันที่ 9 เมษายน

3. แต่ละเมืองจะได้รับแนวความคิดที่จะสร้างเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนมากขึ้น

ถัดไป

TWEET, LIKE & SHARE

เพิ่มเสียงของคุณ! ทุก ๆ ภาพอินสตาแกรม และทวีตเตอร์ จะนับเป็น 1 คะแนนเมื่อคุณติดแฮชแท็กเมืองที่คุณชื่นชอบ

ข้อความล่าสุดของเรา

ร่วมปันรัก

ดูว่าท่านอื่น ๆ ชื่นชอบเกี่ยวกับเมือง Murcia,
และแบ่งปันความรักของคุณผ่าน #welovemurcia

ค้นหาเมือง
ถัดไป
ข้อมูลเพิ่มเติม

Thanks for signing up.

Follow us on Facebook

Follow us on Twitter

ขอบคุณสำหรับการลงคะแนน

การลงคะแนนของคุณสำเร็จแล้ว! ขอบคุณสำหรับการช่วยออกแบบอนาคตของเมืองที่ยั่งยืน! ขอให้เราได้ติดต่อกันอีก

ชื่อ
อีเมล์
เลือก:
เลือก:
ส่ง ข้าม