หน้าหลัก

ภายในปี 2050 ลัพพีรันตามุ่งหวังจะเป็นเมืองแห่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากขยะ ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และไม่บริโภคอย่างฟุ่มเฟือย

เมืองสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาคารลงได้ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับการปล่อยในปี 1990 ลัพพีรันตาได้ใช้พลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก ทั้งจาก ลม, แสงอาทิตย์, ชีวมวล และปั๊มความร้อน (heat pump) และยังได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบการใช้พลังงานของเมือง โดยคำนึงถึงการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญในทุก ๆ กิจกรรมของเมือง

เมืองสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาคารลงได้ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับการปล่อยในปี 1990 ลัพพีรันตาได้ใช้พลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก ทั้งจาก ลม, แสงอาทิตย์, ชีวมวล และปั๊มความร้อน (heat pump) และยังได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบการใช้พลังงานของเมือง โดยคำนึงถึงการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญในทุก ๆ กิจกรรมของเมือง

เมืองนี้เรารัก

ด้วยประชากรมากกว่าสามพันห้าร้อยล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองทั่วโลก เมืองจึงมีรอยเท้าทางสภาพภูมิอากาศที่ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ดี เมืองต่าง ๆ นี้ก็มีศักยภาพที่จะสร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับการอยู่อาศัย รวมถึงการทำโลกของเราให้มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ด้วยมาตรการต่าง ๆ ทั้ง การจัดการด้านการขนส่ง อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ ลดการผลิตของเสีย ด้วยเหตุนี้ เมืองจึงสามารถที่จะเป็นผู้นำสำหรับการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศได้

เรารักที่จะเดินทาง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักพลังแห่งธรรมชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักวิถีชีวิตปลอดมลพิษ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักอาหารที่สดใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักที่จะเดินทาง

เมืองต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนใช้เดินทาง สำหรับเมืองที่ยั่งยืนนั้น การพัฒนาวิธีการเดินทางที่มีประสิทธิภาพหมายถึงลดปริมาณการใช้พลังงาน ทั้งนี้ ภาคการเดินทางขนส่งใช้พลังงานมากถึงร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานของโลก ดังนั้น เมืองจึงพยายามหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง

การจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดรถ หรือ พื้นที่ที่จำกัดการใช้รถ การใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริมการใช้จักรยาน และการมีถนนที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทางเท้า เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการเดินทางที่จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้

เรารักพลังแห่งธรรมชาติ

เมืองหลงใหลในพลังของธรรมชาติ และกำลังเป็นแหล่งสำคัญของพลังงานทดแทน ขณะนี้ มากกว่าร้อยละ 70 ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาเกิดจากผู้ที่อาศัยในเมือง แต่การที่จะเป็นผู้บุกเบิกในด้านพลังงานหมุนเวียนนั้น เมืองมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เริ่มจากกการทำน้ำร้อนด้วยพลังแสงอาทิตย์

หรือความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียนมิได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่ออากาศที่เราหายใจ ต่อน้ำที่เราใช้ และต่อระบบภูมิอากาศของเรา และนั่นหมายความถึงสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และความสุขที่มากขึ้นของผู้คน

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมืองต่าง ๆ กำลังเผชิญหน้ากับการปรับปรุงสถานที่เพื่อการอยู่อาศัย และทำงาน อาคารต่าง ๆ ถือเป็นการให้คำนิยามบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเมือง ใช่เพียงแต่บอกว่าเมืองมีหน้าตาอย่างไรเท่านั้น แต่บอกถึงว่าเมืองมีการดำเนินงานอย่างไรด้วยอาคารต่าง ๆ ใช้พลังงานมากถึง 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานของโลก เมืองที่มีขนาดใหญ่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ

80 ด้วยการประกวดการออกแบบใหม่ ๆ การสร้างแรงจูงใจ และการจัดทำมาตรฐานต่าง ๆ เมืองจึงเป็นผู้นำสู่การทำให้บ้านมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากขึ้น และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับกระแสโลก ซึ่งอาคารใหม่เหล่านั้นจะกลายมาเป็นผู้ผลิตพลังงานมากกว่าเป็นผู้บริโภคพลังงาน

เรารักวิถีชีวิตปลอดมลพิษ

ด้วยการผลิตขยะให้น้อยลง รักโลกของเราให้มากขึ้น เมืองต่าง ๆ สามารถเป็นผู้นำในการหาวิธีจัดการที่ชาญฉลาดในการจัดการกับของเสีย เช่น การใช้ประโยชน์จากของเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพ การทำความร้อนแบบรวมศูนย์ การหมักทำปุ๋ย ระบบการจัดการน้ำ การรีไซเคิลของใช้ต่าง ๆ

สิ่งเหล่านี้ยังช่วยสร้างงานให้กับประชาชนได้ด้วย ด้วยการลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุด โดยการลดและจัดการกับของเสียสำหรับวัสดุและพลังงาน การจัดการของเสียในเมืองอย่างชาญฉลาดเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตที่ปลอดมลพิษ

เรารักอาหารที่สดใหม่

จากร้านอาหารชั้นนำ จนถึงร้านอาหารข้างถนน อาหารถือเป็นส่วนสำคัญในการให้คำนิยามของแต่ละเมือง และอาหารยังเป็นส่วนสำคัญยิ่งสำหรับเส้นทางสู่ความยั่งยืนนี้ การวางผังเมืองที่ดีเป็นการให้ความสำคัญต่อผลกระทบของภูมิอากาศต่ออาหาร เกษตรเมืองจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับเมือง

ในขณะที่โรงพยาบาล และโรงเรียนร่วมกันนำหีบห่อบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ และหมักปุ๋ยจากเศษอาหารที่เหลือทั้ง เพื่อไม่ให้เกิดขยะเลย ยิ่งแต่ละเมืองร่วมมือในการจัดการด้านอาหารนี้มากเท่าไหร่ เมืองก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT SUSTAINABLE CITIES
ถัดไป ถัดไป

การเดินทางของพวกเราเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

3 ขั้นตอนที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้กับเมืองที่รักของเรา

1. ร่วมยินดี, ลงคะแนน และให้คำแนะนำกับเมืองของเรา

2. จะประกาศผลเมืองที่ชนะใน วันที่ 9 เมษายน

3. แต่ละเมืองจะได้รับแนวความคิดที่จะสร้างเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนมากขึ้น

ถัดไป

TWEET, LIKE & SHARE

เพิ่มเสียงของคุณ! ทุก ๆ ภาพอินสตาแกรม และทวีตเตอร์ จะนับเป็น 1 คะแนนเมื่อคุณติดแฮชแท็กเมืองที่คุณชื่นชอบ

ข้อความล่าสุดของเรา

ร่วมปันรัก

ดูว่าท่านอื่น ๆ ชื่นชอบเกี่ยวกับเมือง Lappeenranta,
และแบ่งปันความรักของคุณผ่าน #welovelappeenranta

ค้นหาเมือง
ถัดไป
ข้อมูลเพิ่มเติม

Thanks for signing up.

Follow us on Facebook

Follow us on Twitter

ขอบคุณสำหรับการลงคะแนน

การลงคะแนนของคุณสำเร็จแล้ว! ขอบคุณสำหรับการช่วยออกแบบอนาคตของเมืองที่ยั่งยืน! ขอให้เราได้ติดต่อกันอีก

ชื่อ
อีเมล์
เลือก:
เลือก:
ส่ง ข้าม