หน้าหลัก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกับคนนับล้านเพื่อมุ่งสู่อนาคตแห่งการเป็นเมืองยั่งยืนทั่วโลก ร่วม โหวตมืองที่คุณชื่นชอบ แชร์ มมองที่มีต่อเมืองที่คุณชอบ และ เสนอนวคิดในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยจะประกาศผู้ชนะที่ได้รับรางวัลเมืองยั่งยืนในพิธีมอบรางวัลระดับโลก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกับคนนับล้านเพื่อมุ่งสู่อนาคตแห่งการเป็นเมืองยั่งยืนทั่วโลก ร่วม โหวตมืองที่คุณชื่นชอบ แชร์ มมองที่มีต่อเมืองที่คุณชอบ และ เสนอนวคิดในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยจะประกาศผู้ชนะที่ได้รับรางวัลเมืองยั่งยืนในพิธีมอบรางวัลระดับโลก

ลงคะแนนให้กับเมืองที่คุณชื่นชอบ

เริ่มโดยเลือกที่ธงชาติของทั้ง 20 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

ถัดไป ถัดไป

เมืองนี้เรารัก

ปัจจุบันมีประชากรกว่าครึ่งโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองซึ่งก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศกว่าร้อยละ 70 แต่เมืองต่างๆ ก็ยังได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยฟื้นฟูโลกใบนี้ให้กลับมาดีขึ้นกว่าเดิมอีกครั้ง ซึ่งการคมนาคมที่ดีขึ้น อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ สิ้นเปลืองน้อยลงและรักษ์โลกมากขึ้นจะนำทางไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศในที่สุด

เรารักที่จะเดินทาง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักพลังงานจากธรรมชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักวิถีชีวิตที่สะอาด

เรียนรู้เพิ่มเติม

เราชอบอาหารที่สดใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักที่จะเดินทาง

เมืองที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต่างก็กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของผู้คนในเมือง โดยการพัฒนารูปแบบการสัญจรของเมืองอย่างยั่งยืนและยังช่วยลดปริมาณพลังงานที่เราใช้อีกด้วย การคมนาคมเป็นการใช้พลังงานร้อยละ 25 จากการใช้พลังงานทั้งหมดของโลก ดังนั้นเมืองต่างๆ จึงกำลังหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ซึ่งการจัดให้มีพื้นที่ปลอดยานพาหนะหรือพื้นที่ที่จํากัดการใช้รถ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มจำนวนรถโดยสารสาธารณะ การส่งเสริมการใช้จักรยานและการมีถนนที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้

เรารักพลังงานจากธรรมชาติ

เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการล้วนแต่ชื่นชอบการใช้พลังงานจากธรรมชาติ และกำลังกลายเป็นจุดเชื่อมต่อของการแก้ปัญหาด้านพลังงานทดแทน ในปัจจุบัน ผู้อาศัยในเมืองล้วนมีส่วนรับผิดชอบกว่าร้อยละ 70 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการใช้พลังงานบนโลก อย่างไรก็ตาม การที่เมืองต่างๆ กลายเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานทดแทนทำให้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าวได้

ซึ่งการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะล้วนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออากาศที่เราหายใจ แหล่งน้ำที่เราใช้ และระบบภูมิอากาศ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นด้วย

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็กำลังปรับปรุงสถานที่ที่ผู้คนใช้อยู่อาศัยและทำงาน อาคารต่างๆ ล้วนบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเมืองได้ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าเมืองมีรูปลักษณ์ภายนอกอย่างไร แต่ยังชี้ให้เห็นวิธีดำเนินงานของเมืองด้วย อาคารต่างๆ ใช้พลังงานหนึ่งในสามของโลก และเมืองขนาดใหญ่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากถึงร้อยละ

80 ซึ่งจากการประกวดออกแบบอาคารรูปแบบใหม่ การสร้างแรงจูงใจและการจัดทำมาตรฐาน ทำให้เมืองต่างๆ มีแนวโน้มในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น และส่งผลให้เกิดเป็นกระแสนิยมระดับโลกอีกด้วย โดยอาคารต่างๆ ที่สร้างใหม่จะกลายเป็นผู้ผลิตพลังงานมากกว่าเป็นผู้ใช้พลังงาน

เรารักวิถีชีวิตที่สะอาด

จากการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและรักโลกมากขึ้นทำให้เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินหน้าใช้วิธีแก้ปัญหาขยะอย่างชาญฉลาด เช่น การเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นก๊าซชีวภาพ การทำความร้อนแบบรวมศูนย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การชลประทาน และการนำกลับมาใช้ซ้ำล้วนแต่มีที่มาจากขยะและน้ำเสียทั้งสิ้น

การผลิตทรัพยากรจากขยะยังสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้นด้วย จากการลดปริมาณและนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตวัตถุดิบและพลังงานทำให้การจัดการขยะในเมืองมีส่วนพัฒนาช่วยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และยังมีส่วนในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่สะอาดปลอดภัย

เราชอบอาหารที่สดใหม่

จากร้านอาหารชั้นนำจนถึงร้านอาหารแผงลอยข้างถนน อาหารถือเป็นส่วนสำคัญกำหนดคำนิยามของเมืองและยังเป็นมีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับเส้นทางสู่ความยั่งยืนนี้ การจัดหาอาหารที่เท่าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart food procurement) และการส่งเสริมการกินอาหารเน้นผักผลไม้เป็นหลัก (Veggie Based Diet) จะช่วยลดปัญหาด้านผลกระทบของภูมิอากาศที่มีต่ออาหารและปัญหาด้านสุขภาพ

การทำเกษตรในเมืองจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลและโรงเรียนต่างก็นำหีบห่อบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และหมักปุ๋ยจากเศษอาหารเหลือทิ้งเพื่อไม่ก่อให้เกิดขยะ ยิ่งเมืองต่างๆ ร่วมมือกันจัดการด้านอาหารมากเท่าไหร่ เมืองจะน่าอยู่มากขึ้นเท่านั้น

CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT SUSTAINABLE CITIES
ถัดไป ถัดไป

การเดินทางสู่สิ่งที่ดีกว่า

สามขั้นตอนเพื่อสร้างความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้กับเมืองที่รักของเรา

ร่วมโหวต แสดงความยินดีและเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาเมืองที่รักของคุณ

วันที่ 30 มิถุนายนจะเป็นวันสุดท้ายของการโหวต โดยจะประกาศผลเมืองที่ชนะในตอนท้ายของโครงการ

แต่ละเมืองจะนำแนวคิดของคุณไปพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

ถัดไป

ทวีตข้อความ กดไลค์ กดแชร์

มาร่วมโหวตกันผ่านทางอินสตราแกรมและทวิตเตอร์ โดยทุกโพสต์จะนับเป็นหนึ่งคะแนนเมื่อติดแฮชแท็กเมืองที่คุณชื่นชอบไว้

ข้อความล่าสุดของเรา

ร่วมปันรัก

ดูว่าคนอื่น ๆ รักเมืองโปรดของเขาอย่างไร และร่วมแบ่งปันสิ่งที่คุณรักเกี่ยวกับเมืองของคุณ

ค้นหาเมือง
ถัดไป
ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ

กิจกรรมเมืองนี้ฉันรักคืออะไร Answer

เมืองนี้ฉันรัก (We Love Cities) เป็นกิจกรรมที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนให้ผู้คนจากทั่วโลกร่วมสนันสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยการโหวตเมืองที่ชื่นชอบซึ่งผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน (One Planet City Challenge) ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเมืองที่ใหญ่และยาวนานที่สุดของโลก คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ โดยกิจกรรมเมืองนี้ฉันรัก (We Love Cities) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

● สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักต่อการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนที่ดำเนินงานอยู่ในแต่ละเมือง

● เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มีส่วนแสดงความยินดี โหวตและพัฒนาเมืองของตนผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ

● มอบรางวัลแก่ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสาธารณชนและผู้มีอำนาจตัดสินใจ

คะแนนโหวตที่แต่ละเมืองได้จากกิจกรรมเมืองนี้ฉันรักจะมีผลต่อการคัดเลือกผู้ชนะระดับประเทศและระดับโลกของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืนหรือไม่
Answer

คะแนนโหวตในกิจกรรมเมืองนี้ฉันรัก (We Love Cities) ไม่มีผลต่อการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกเมืองที่ชนะของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน (One Planet City Challenge) กระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการจะตัดสินอย่างเป็นธรรมจากข้อมูลที่รายงานโดยแต่ละเมืองตามระบบของ carbonn® Climate Registry ซึ่งเป็นระบบการรายงานที่ได้รับการยอมรับระดับโลกของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน (One Planet City Challenge)

ทำไมถึงไม่มีเมืองจากประเทศของฉันเข้าร่วมในกิจกรรมนี้
Answer

เมืองทั้งหมดที่อยู่ในรายชื่อของกิจกรรมนี้คือเมืองที่เข้ารอบสุดท้ายของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน (One Planet City Challenge) ที่ WWF จัดขึ้นทุกสองปี ถ้าประเทศของคุณเข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน (One Planet City Challenge) แต่ไม่มีรายชื่อเมืองของคุณปรากฏในกิจกรรมนี้ อาจเป็นไปได้ว่าเมืองของคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ผ่านกระบวนการคัดเลือกรอบแรกของคณะกรรมการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใด คุณสามารถสนับสนุนให้เมืองเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางนายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกด้วย

เมืองบางแห่งดูคล้ายจะยังไม่มีความยั่งยืนเท่าที่ควร เหตุใดจึงผ่านเข้ารอบสุดท้าย Answer

การกำหนดเมืองที่เป็นเมืองเข้ารอบสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าเมืองเหล่านั้นถูกรับรองให้เป็นเมืองที่ยั่งยืน WWF เชื่อว่าไม่มีเมืองใดในโลก ณ ขณะนี้ ที่จะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นเมืองยั่งยืนร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมืองของเรา ชุมชนของเรายังมีหนทางอีกยาวไกลที่จะสามารถกล่าวได้ว่าพวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพดี ในขณะที่ได้ความสามารถในการผลิตทรัพยากร และรองรับของเสียของโลกได้ถูกใช้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี เมืองบางแห่งได้แสดงความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ที่สามารถแสดงบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การใช้พลังงานทดแทน และอนาคตที่ยั่งยืน
การดำเนินงานเหล่านี้สมควรถูกนำเสนอ และร่วมยกย่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเมืองอื่น ๆ ด้วยความท้าทายที่จะใช้เป็นต้นแบบ โครงการ EHCC ได้รับสมัครเมืองจากทั่วโลก และแต่ละเมืองก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นความยั่งยืน ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกเมืองในช่วงแรกได้นำประเด็นเหล่านี้มาใช้ประกอบการพิจารณา และได้หยิบยกเมืองที่เข้ารอบที่มีการดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ มีมาตรการที่ต้องใช้ความพยายามสูง และมีกลยุทธ์ แต่ในขณะเดียวกัน เมืองนั้น ๆ อาจจะขาดการดำเนินการที่แข็งแกร่งในด้านอื่น ๆ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คะแนนโหวตของฉันจะสร้างความแตกต่างให้กับการพัฒนาความยั่งยืนของเมืองหรือไม่ Answer

คะแนนโหวตของคุณและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาเมืองทุกประการจะถูกส่งไปยังตัวแทนของเมืองโดยตรง ในกิจกรรมที่ผ่านมา ตัวแทนของเมืองล้วนซาบซึ้งใจอย่างมากกับแนวคิดต่างๆ ที่ได้รับจากสาธารณชน และกล่าวว่าจะดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนแก่พลเมืองของตน

นอกจากนี้ คะแนนโหวตของคุณจะเป็นการส่งสัญญาณให้กับเมืองต่างๆ ว่าประชาชนรับรู้และตระหนักถึงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและท้าทายให้เมืองดำเนินงานอย่างแข็งขันมากขึ้นเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือคุณนั่นเอง

เหตุใดหัวข้อที่เลือกจึงมีความสำคัญ Answer

เมืองเป็นทั้งสถานที่พบปะ จุดเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์ ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการเงิน สังคมและเทคโนโลยี จึงทำให้เมืองมีส่วนผลักดันความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน ดังนั้น เราจึงต้องการมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้มากที่สุดและแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งประกอบด้วยการคมนาคม พลังงาน ที่อยู่อาศัย ขยะและอาหาร ตัวอย่างเช่น เมืองสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ในปริมาณมาก และพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกลยุทธ์ต่างๆ เช่น พื้นที่ปลอดยานพาหนะหรือพื้นที่ที่จํากัดการใช้รถ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มจำนวนรถโดยสารสาธารณะ การส่งเสริมการใช้จักรยาน การจัดสรรพื้นที่ในเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้ามากขึ้น และพัฒนาพื้นที่สำหรับการขนส่งอย่างยั่งยืน การจัดหาอาหารที่เท่าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart food procurement) และการส่งเสริมการกินอาหารเน้นพืชเป็นหลัก (Veggie Based Diet) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านผลกระทบของภูมิอากาศที่มีต่ออาหารและปัญหาด้านสุขภาพ

วิธีการแก้ปัญหาแบบวงปิด (Closed-loop Solutions) และการผลิตแบบอู่สู่อู่ (Cradle-to-Cradle) จะช่วยลดปริมาณขยะและนำไปใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบและพลังงานต่อไป การจัดการขยะอย่างชาญฉลาดของเมืองจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเมืองควบคู่ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ เมืองยังสามารถปรับปรุงอาคารและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในท้องถิ่นได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เมืองเป็นอิสระจากการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลและปกป้องเศรษฐกิจจากภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในอนาคตอีกด้วย

ถัดไป

Thanks for signing up.

Follow us on Facebook

Follow us on Twitter

ขอบคุณสำหรับการลงคะแนน

การลงคะแนนของคุณสำเร็จแล้ว! ขอบคุณสำหรับการช่วยออกแบบอนาคตของเมืองที่ยั่งยืน! ขอให้เราได้ติดต่อกันอีก

ชื่อ
อีเมล์
เลือก:
เลือก:
ส่ง ข้าม